Kategorie

Producenci

Jesteśmy bezpośrednim importerem

Regulamin

1. Dane kontaktowe: bigfishing@bigfishing.pl

2. Numery konta:
- PLN - 13 8111 0009 2001 0011 2455 0001
- Euro - 83 8111 0009 2001 0011 2455 0002

3. Możliwe metody złożenia zamówienia:
- zamówienie poprzez sklep internetowy www.bigfishing.pl
- zamówienie e-mailem na adres: bigfishing@bigfishing.pl

Przy zamówieniu składanym w taki sposób prosimy o podanie następujących informacji:
- dane produktów: nazwy, model, ilości oraz ceny,
- dane do wysyłki,
- telefon kontaktowy

Przy zamówieniu mailowym sugeruje się jednak bezpłatną rejestrację w sklepie internetowym, co pozwoli na korzystanie z wielu promocji.

Składając zamówienie jedną z dwóch możliwych metod, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.

Konto Klienta może zostać usunięte przez niego samego w dowolnym momencie.

Podawanie jakichkolwiek danych osobowych oraz składanie zamówień przez osoby poniżej 18-go roku życia, powinno być potwierdzone przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Klient zgadza się na otrzymywanie informacji od sklepu BigFishing potrzebnych do realizacji zamówienia (w tym także na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy) na podany przez niego adres e-mail.

Osoby poniżej 13 roku życia chcąc cokolwiek zakupić w naszym sklepie zobowiązane są dokonać tego za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy godząc się na taki zakup podadzą swoje dane osobowe.

4. Warunki składania i wycofywania zamówień:

Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany z klientem.
Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie oznacza, że zostanie ono zrealizowane w 100 %. Zamówienie może zostać zrealizowane częściowo lub okres realizacji może ulec wydłużeniu po indywidualnej konsultacji z Klientem. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować z pozycji, która ten czas wydłuża lub z całości zamówienia.

Możliwe jest również zamówienie towarów nie wyszczególnionych na stronach naszego sklepu z firm z nami współpracujących. Realizacja takiego zamówienia wymaga indywidualnych warunków i terminu dostawy.

5. Płatności:
Zamieszczone na stronach sklepu ceny podano w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT. Ostateczną  płatność Klienta  stanowi  cena brutto  zamówionego towaru  oraz  koszty transportu i ewentualny koszt pobrania. Przed zrealizowaniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o wszystkich kosztach związanych z zamówieniem.

Dostępne formy płatności:
- przelewem (przedpłata),
- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.

Wybierając formę przelewu (przedpłaty) zaleca się na poleceniu przelewu podać numer zamówienia, datę oraz dane osoby zamawiającej.

Wybierając formę za pobraniem Klient reguluje należność przy odbiorze przesyłki.

Do każdego zamówienia dołączony będzie dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz karty gwarancyjne (o ile taką towar posiada).

6. Koszty wysyłki:
Cennik wysyłek dostępny jest pod linkiem - zobacz cennik

Maksymalna długość paczki:
- 1,5 m przy wysyłce Pocztą Polską
- 1.70 m przy wysyłce kurierem DPD.
Po zsumowaniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o ostatecznych kosztach przesyłki.

7. Rabaty:
W sklepie bigfishing.pl prowadzimy przejrzysty system rabatowy.
Klienci nie muszą zbierać punktów ani pilnować rocznego obrotu.

Obowiązujący system rabatowy dla kwot brutto, bez kosztów wysyłki:
0 – 100 zł – 0%
101 – 250 zł – 3 %
251 – 400 zł – 4 %
401 – 600 zł – 5 %
601 zł i więcej – rabaty przyznawane indywidualnie.

8. Gwarancje:
Sklep BigFishing odpowiada za wady fizyczne, które uwidocznią się podczas użytkowania towarów  zgodnie z przeznaczeniem. Rękojmia za wady  nie obejmuje  uszkodzeń powstałych podczas niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz  konserwacji, a także towarów poddanych jakimkolwiek przeróbkom. Ważne: przy odbiorze przesyłki w interesie Klienta leży dokładne sprawdzenie  - w obecności kuriera - taśm zabezpieczających  oraz samej przesyłki pod kątem braku uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń oraz ewentualnych braków w przesyłce, należy spisać szczegółowy protokół podpisany przez kuriera i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem. Obsługa sklepu BigFishing dołoży wszelkich starań, aby sprawdzić pod kątem sprawności technicznej każdą sztukę wysyłanego towaru co pozwoli do minimum ograniczyć zwroty towarów spowodowane wadami fabrycznymi.
W razie stwierdzenia wady w zakupionym towarze  należy niezwłocznie skontaktować  się ze sklepem BigFish w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
Za niezgodność towaru  z umową odpowiadamy przez okres dwóch lat licząc od dnia  odbioru towaru pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Klient wyśle do nas zawiadomienie w tej sprawie. Równocześnie  informujemy, że roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.


     Zasady postępowania reklamacyjnego:
1/ Klient wysyła zawiadomienie z opisem uszkodzenia oraz z dowodem zakupu niezwłocznie po  stwierdzeniu wady.
2/ Przysługuje nam prawo ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia  jej otrzymania.
3/ Klient ma prawo wysłać towar na nasz koszt na adres naszego sklepu jedynie w przypadku uznania przez nas reklamacji lub braku ustosunkowania się przez nas do reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt.2,

4/ Sklep BigFishing  wyraża zgodę  na  możliwość skorzystania z pozasądowego  sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tzn.  na postępowanie  przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 44, tel. 33/818-24-41. Postępowanie przed sądem polubownym wszczyna się na podstawie wniosku podpisanego przez obie strony sporu.
                                                                                                                                   
     Ewentualnej  gwarancji co do jakości towaru udziela jego producent. Oświadczenie gwarancyjne określa  obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta.

9. Zwroty towarów:
Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny wysyłając na adres naszego sklepu (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)  oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14  dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar Klient przesyła na adres sklepu BigFishing z dowodem zakupu, przy  czym   Klient sam wybiera sposób oraz pokrywa koszty dostarczenia zwracanego towaru.
Sklep BigFishing zwraca wszystkie płatności dokonane przez Klienta przy zakupie towaru, na rachunek  podany przez Klienta albo  przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.  Sklep Big Fishing ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Nie przewiduje się zwrotu towarów sprowadzonych przez nas na indywidualne zamówienie Klienta.

10. Inne informacje:
Materiały tekstowe w formie opisów towarów, opisów technicznych, tabel, Regulaminu , a także wszelkie materiały zdjęciowe zamieszczone na stronie internetowej bigfishing.pl są własnością bigfishing.pl lub innych osób oraz firm i są prawnie chronione, szczególnie przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Kopiowanie, przetwarzanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych na stronie bigfishing.pl do celów innych niż do użytku osobistego jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem BigFishing.

W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).